Zásady ochrany osobných údajov

Ochrana Vašich dát je pre mňa obzvlášť dôležitá. Preto spracovávam Vaše osobné údaje výhradne podľa platnej legislatívy (DSGVO [Všeobecné nariadenie o ochrane oaobných údajov], TKG [Zákon o telekomunikácii] ako aj nariadenie 2016/679 Európskeho parlamentu a rady z 27. apríla 2016, tzv. “GDPR” ). V týchto zásadách Vás chcem informovať o spôsobe, rozsahu a účele použitia mnou získaných a spracovávaných osobných údajov. 

1. Kto spracováva moje osobné údaje?

Zodpovedným za spracovanie Vašich osobných údajov som ja, Filip Svetlošák, IČ-DPH: ATU79346209, so sídlom v Große Schiffgasse 12/215, 1020 Viedeň, Rakúsko. Email: filip.svetlosak@gmail.com

2. Prečo a na akom právnom základe spracovávaš moje osobné údaje?

Vaše údaje spracovávam jedine, ak 

 • ste mi na to dali povolenie (Artikel 6 Absatz 1 lit. a DSGVO)
 • ste so mnou uzatvorili zmluvu (Artikel 6 Absatz 1 lit. b DSGVO). Napríklad pred uzavretím kúpnej zmluvy potrebujem vopred Vaše osobné údaje, aby som mohol vystaviť faktúru
 • som k tomu právne zaviazaný (Artikel 6 Absatz 1 lit. c DSGVO). Napríklad som podľa zákona zaviazaný uchovávať vystavené faktúry, ktoré obvykle obsahujú osobné údaje.
 • mám oprávnený záujem (Artikel 6 Absatz 1 lit. f DSGVO). Vaše údaje spracovávam za účelom bezpečného a hospodársky efektívneho prevádzkovania tejto stránky. Toto spracovanie je teda oprávneným záujmom. 

Vaše údaje využívam na:

 • komunikáciu ohľadom hodín
 • vystavovanie faktúr
 • sprístupňovanie učebných materiálov

3. Ktoré osobné údaje spracovávaš v rámci poskytovania služieb?

Spracuvávam iba údaje, ktoré mi sami poskytnete. Najčastejšie sa jedná o:

Identifikačné údaje: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu alebo trvalého pobytu v zahraničí, ktoré mi poskytnete kvôli vystaveniu faktúry. V prípade podnikajúcej fyzickej osoby aj firma, miesto podnikania a IČ DPH.

Kontaktné údaje: emailová adresa, pokiaľ so mnou nadviažete kontakt prostredníctvom mailu alebo v rezervačnom systéme Calendly zadáte Váš email; prípadne telefónne číslo/sociálne siete, ak sa mi ich rozhodnete poskytnúť.

Údaje o povahe a parametroch poskytovaných služieb: Obzvlášť identifikácia platcu konkrétnej faktúry, fakturačná adresa, číslo účtu. 

Pri návšteve mojej webstránky je takisto zaznamenaná Vaša IP adresa vrátane začiatku a konca návštevy počas trvania tejto návštevy. 

4. Na ako dlho sa ukladajú moje osobné údaje?

Vaše údaje ukladám po dobu 7 rokov od ukončenia poslednej, medzi Vami a mnou existujúcej (kúpnej) zmluvy. 

Osobné údaje spracovávané na základe osobného súhlasu uchovávam po dobu, na ktorú bol súhlas poskytnutý, alebo do odvolania súhlasu, pokiaľ nemám iný právny základ na ich spracovanie.

5. Komu predávam Vaše osobné údaje?

Keďže nemám zamestnancov, som jediný, ktorý má prístup k Vašim údajom. Vaše dáta nepredávam do tretích krajín (krajín mimo EÚ).

Aby som mohol Vaše užívateľské správanie na mojej stránke merať, používam funcie služby analýzy webu Google Analytics. Za európsky priestor je zodpovedná spoločnosť Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Írsko). Na tento účel sa využívajú súboru cookies, ktoré umožňujú spomínanú analýzu používania webstránky jej užívateľmi. Takto nadobudnuté informácie sa prenášajú a ukladajú na servery poskytovateľa.

6. Čo robím pre ochranu Vašich spracovávaných osobných údajov?

Vykonal som všetky technické a organizačné opatrenia nevyhnutné na to, aby som zabezpečil dostatočnú ochranu spracovávaných údajov, a to s prihliadnutím na povahu, účel, kontext a rozsah spracovania ako aj na rôzne pravdepodobné a rôzne závažné riziká pre práva a slobody fyzických osôb. Upozrňujem Vás však, že pri žiadnom prenose dát prostredníctvom internetu alebo technológiách na ukladanie dát nie je možné zaručiť 100%-nú bezpečnosť.

7. Aké práva mám v súvislosti so spracovávaním mojich osobných údajov?

V súvislosti so spracovávaním osobných údajov máte nasledovné práva:

 • Právo na informácie o tom, či spracovávam Vaše dáta. Pokiaľ áno, máte právo na kópiu údajov, kde sa okrem iného dozviete: účel spracovania, kategórie daných osobných údajov a prijímateľov, prípadne plánovanú dobu ich ukladania.
 • Právo na opravu a doplnenie, čo znamená, že musím napraviť prípadné chyby, ktoré by ste mohli nájsť.
 • Právo na vymazanie („Právo byť zabudnutý“).Smiete vyžadovať vymazanie svojich údajov. V takom prípade vymažem Vaše údaje zo svojej databázy aj z databázy všetkých ďalších spracovateľov. V niektorých prípadoch som viazaný zákonnou povinnosťou, napríklad musím evidovať vystavené daňové doklady po lehotu stanovenú zákonom.V tom prípade vymažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. 
 • Právo na obmedzenie spracovania.  V tomto prípade môžem Vaše uložené údaje spracovávať len s  Vaším zvolením.
 • Právo na prenosnosť údajov. To znamená, že Vám na požiadanie poskytnem Vaše údaje v bežnom formáte.
 • Právo podať námietku voči spracovaniu.
 • Právo nebyť predmetom rozhodnutia  založeného výhradne na automatickom spracovaní (napríklad profiling).
 • Právo podať sťažnosť. Pokiaľ sa  domnievate, že dochádza k neoprávnenému spracovaniu Vašich osobných údajov, môžete sa obrátiť so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým ke v Rakúsku Dozorný úrad („Aufsichtsbehörde“, www.dsb.gv.at).
 • Právo odvolať poskytnutý súhlas na spracovanie osobných údajov. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním mailu na filip.svetlosak@gmail.com

Tieto pravidlá ochrany súkromia nadobúdajú platnosť 8. 6. 2023.